KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ VE AKTARILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu “Bilgilendirme Metni”, tavsanuykusu.com.tr olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek amacıyla sunulmaktadır.

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince müşterilerimizin hizmetlerimizden faydalanmak amacıyla kişisel verilerini, tarafımızla paylaşması halinde tavsanuykusu.com.tr olarak, Kanun’un belirlediği çerçevede kişisel verilerinizi kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, güncelleyebilecek ve mevcut durumlar izin verdiği ölçüde ve sınırlı olarak 3. Kişilere açıklayabilecek, devredebilecek ve işleyebilecektir. tavsanuykusu.com.tr kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlayıcı gerekli tedbirleri almaktadır.

Başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde ve müşterilerimizin, hizmetlerimizden faydalanabilmesi amacıyla, kişisel verileriniz, tavsanuykusu.com.tr tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca internet sayfamızı kullandığınızda, bayi ve şubelerden mal ve/veya hizmet aldığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Bu kişisel veriler; tavsanuykusu.com.tr olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda veya veri işlenmesi için rızanızın gerektiği hallerde rızanızın geri alınması halinde anonimleştirilerek Şirketimiz tarafından kullanılmaya devam edilecektir.

Açık rıza, belirli ve açık bir konuda ilgili kişinin doğru bir şekilde bilgilendirilmesi ile bu hususta işlem tesisine izin vermesi olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte Kanun’un 5/2 maddesi ile açık rıza bulunmaksızın veri işlenebileceği haller belirtilmiştir. Bu hallerden en az bir tanesinin mevcut olması halinde, ilgili kişinin rızasına başvurmaksızın veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilebilir.

Şirketimiz aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanılarak belirli amaçlarla kişisel verilerinizi işlemektedir. Ürün ve hizmetlerimizin sunulması ve yararlandırılması noktasında, tavsanuykusu.com.tr sizlerin memnuniyetini sağlama gayesindedir.

Bu ve sayılan diğer belirli amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm tedbirler alınarak işlenen kişisel verileriniz şu şekildedir:

 • Ad-Soyad
 • E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Adres
 • Sipariş Bilgisi
 • Ip Adresi, İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Bilgileri, Parola Bilgileri
 • Çerez Kayıtları, Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler, Alışveriş Geçmişi Bilgileri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Kanun’un 5/2 maddesinde belirtilen şu hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

tavsanuykusu.com.tr kişisel verilerinizi işleme amacı dışında kullanmayacak, rızanız yahut ilgili mevzuatta öngörülen bir diğer sebep olmaksızın üçüncü kişilere aktarmayacak ve/veya ifşa etmeyecektir. Mevzuat gereği kamu kurum ve kuruluşları ve/veya yargı mercileri ile paylaşılması zorunlu olan bilgilere ilişkin Şirketimizin hakkı saklıdır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili vermiş olduğunuz her türlü onaydan tamamen veya kısmen feragat etme hakkınız bulunmaktadır. Bununla birlikte Kanun’un 11.maddesinde yer alan haklarınız aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

İşbu formdan ve mevzuattan doğan haklarımız saklıdır. Makul olmayan düzeyde zor olan istekleri reddetme hakkımızın da saklı olduğunu, Şirketimizce yapılacak masrafları KVKK’nın 13. Maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.

Mevzuat gereğince, Şirketimizin müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri belirli bir süre ile saklamasına dair yasal zorunluluk söz konusudur. Kişisel verilerinizin silinmesini ve yok edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilecektir. Bu süre zarfında kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenmeyecek, ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacak ve tarafınızla herhangi bir ürün tanıtımı veya pazarlaması için bağlantıya geçilmeyecektir.

Bu kapsamda yapacağınız talepler 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yazılı olmalıdır. Bunun için, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren KVKK Başvuru Formu ile info@tavsanuykusu.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@tavsanuykusu.com.tr e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

İlayda Kani

Gebze Teknik Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi onaylı uyku koçu. Hala profesyonel eğitimlerine devam etmektedir. İlayda Hanımla birlikte 1000’den fazla bebek uykuya kavuştu…

Bana Ulaşın

Hizmetler ve paketler ile ilgili merak ettiğiniz detaylar için bana ulaşabilirsiniz.

HEMEN ARA E-MAİL
Buradan Ulaşabilirsiniz